INFORMACJE DLA ORGANIZATORÓW KURSÓW

Korzyści z akredytacji
ukryj
Korzyści dla organizatorów kursów wynikające z posiadania akredytacji:

- otrzymują od PZT programy kursów
- możliwość korzystania z logo PZT / LTT / ITF Coaching
- licencje PZT dla absolwentów kursu
- uznawanie uprawnień w innych krajach
- informacja na stronie PZT www.trenerzy.pzt.pl
- informacja na Facebooku PZT
- dwukrotny mailing do klubów PZT
- pomoc Metodyka PZT
Zasady akredytacji kursów
ukryj
Akredytacja jest przyznawana na konkretny kurs.

Podmiot ubiegający się o prawo do organizowania oraz prowadzenia kursów na poszczególne stopnie trenerskie Polskiego Związku Tenisowego:
- musi zadeklarować pełne zrozumienie Programu Kształcenia i Doskonalenia Trenerów Tenisa PZT;
- pisemnie zobowiązać się do prowadzenia kursu według oficjalnego Programu Szkolenia PZT;
- ściśle współpracować z Komisją ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT oraz na bieżąco informować o podejmowanych działaniach;
- zatrudniać akredytowanych wykładowców PZT do prowadzenia minimum 80% ilości zajęć;
- być gotowym na wizytację Dyrektora ds. Kształcenia Trenerów PZT/Metodyka PZT lub innej osoby delegowanej przez Komisję ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT oraz pokrycia kosztów jego delegacji wg stosownych przepisów;
- przedstawić program kursu z rozpisaniem na dni szkolenia, terminy składania prac zaliczeniowych, praktyk, termin egzaminów;
- zapewnić odpowiednie miejsce do prowadzenia zajęć (kort kryty z miejscami do siedzenia może służyć zarówno jako kort, jak i sala wykładowa):
           sala do prowadzenia zajęć teoretycznych wraz ze sprzętem audiowizualnym
           1 kort na 6 kandydatów,
- wykazać powiązania z lokalnymi klubami i związkami tenisowymi, w tym wskazać miejsca odbywania praktyk (zawodnicy jako pomoc w zajęciach praktycznych) przewidzianych programem oraz osoby za nie odpowiedzialne;
- po zakończonym kursie złożyć sprawozdanie oraz protokół końcowy wraz z listą absolwentów uprawnionych do przystąpienia do egzaminu końcowego przez komisją PZT;
- uiścić opłaty na rzecz PZT wg Regulaminu Finansowego, w tym:

o   opłatę akredytacyjną

o   opłatę licencyjną od każdego uczestnika.

Wysokość opłat z tytułu organizacji akredytowanych kursów oraz zasady ich wnoszenia
ukryj

W skład opłat ponoszonych przez podmioty organizujące kursy na rzecz PZT wchodzą:

Opłata akredytacyjna za zgodę PZT na organizację jednorazowego kursu w stałej wysokości:
kurs animatora – 250 zł,
kurs instruktorski - 500 zł,
kurs trenerski – 1000 zł.
Opłatę akredytacyjną wnosi się po otrzymaniu akredytacji.

Opłata licencyjna za każdego uczestnika kursu w wysokości 150 zł (Animator - 100 zł). W ramach tej opłaty uczestnik kursu po zaliczeniu egzaminu końcowego otrzyma licencję trenerską PZT na pierwszy rok po uzyskaniu danego stopnia.
Opłaty licencyjne wnosi organizator w terminie 10 dni po rozpoczęcu kursu, na podstawie potwierdzonej przez niego listy uczestników.

Opłata egzaminacyjna
Kurs instruktorski - 100,00 zł,
Kurs trenerski (wszystkie specjalizacje trenerskie) - 150,00 zł.
Opłata egzaminacyjna wnoszona jest bezpośrednio przez zainteresowane osoby  przed przystąpieniem do egzaminu.
 
Wniosek o akredytację kursu
ukryj
LOGO