KURSY

Rodzaje kursów i kryteria kwalifikacyjne
ukryj

 

Rodzaj kursu

Liczba  godzin

Kryteria przyjęcia na kurs

wiek

poziom gry

wykształcenie

doświadczenie

niekaralność

Animator

28

16 lat

bez wymogu określonego poziomu gry wg ITN

bez określonego wykształcenia

bez doświadczenia

tak

Instruktor

1201)

18 lat

ITN 6

średnie z maturą

bez doświadczenia

tak

Trener

1502)

21 lat lub system punktowy

ITN 5

średnie z maturą

kurs instruktora3)

1 rok jako instruktor

tak

Trener Szkolenia Wyczynowego

1502)

21 lat lub system punktowy

ITN 4

średnie z maturą

2 lata udokumentowanej pracy jako Trener3)

tak

Trener Wysokiego Wyczynu

150 + 80

24 lata lub system punktowy

ITN 3

średnie z maturą

kurs Trenera Szkolenia Wyczynowego

2 lata udokumentowanej pracy jako Trener Szkolenia Wyczynowego

tak

Trener Przygotowania Motorycznego

TBC

TBC

nie wymagany

średnie z maturą

TBC

tak


1)w przypadku osób, które przystępują do kursu instruktorskiego w okresie do 3 lat od uzyskania uprawnieniami Animatora, liczba godzin jest obniżona o moduł Animatora (28 godz.)

2) podstawowa (wspólna) liczba godzin na kursie trenerskim wynosi 100; w ramach specjalizacji dodatkowo: 50 godz. na Trenera oraz Trenera Szkolenia Wyczynowego

3) nie wymagane dla byłych zawodników z rankingiem ATP/WTA – tzw. Kurs Trenerski Elite

Warunkiem przystąpienia do kolejnego kursu jest posiadanie ważnej licencji oraz ukończenia kursu akredytowanego przez PZT. Jedynie absolwenci akredytowanych kursów mogą się ubiegać o uzyskanie licencji trenerskiej PZT.

Programy kursów
ukryj

Kursy na poszczególne stopnie zawodowe będą prowadzone wg jednolitych, oficjalnych programów PZT. 


Programy oraz ocena kompetencji końcowych wszystkich szkoleń ściśle odpowiadają rekomendacjom ITF i są integralną częścią projektu akredytacji naszego Systemu. Oznacza to rozpoznawanie dyplomów na całym świecie. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z nowoczesnym podejściem kompetencyjnym i skupiają się na doskonaleniu praktycznych umiejętnościach przydatnych bezpośrednio w pracy z określonymi grupami tenisistów. Oznacza to, że dominować będą zajęcia praktyczne, a część materiału będzie realizowana w formie praktyk oraz pracy samodzielnej, np. projektów. Realizacja szkoleń wg ww. programów daje gwarancję najwyższego poziomu kształcenia choć wymaga znacznie większych, niż tradycyjne, kompetencji wykładowców i organizatorów. 


Kurs Animatora Tenis10

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do prowadzenia pierwszych, podstawowych zajęć z tenisa z dziećmi do 10 roku życia. W toku zajęć słuchacze nauczą się jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić lekcje tenisa, posiądą podstawową wiedzę w zakresie taktyki i techniki gry, metodyki nauczania oraz organizowania zawodów dla początkujących. Będą umieli stosować podstawowy sprzęt, w szczególności ten przeznaczony do mini tenisa. Program jest owocem współpracy z najwybitniejszymi metodykami z całego świata i odpowiada tzw. ITF Play Tennis Course.

Uczestnikami mogą być wszyscy posiadający pozytywną osobowość i zapał do pracy w tenisie.  Nie jest wymagana umiejętność gry. W kursie mogą uczestniczyć np. nauczyciele szkolni lub inne osoby nie posiadające jeszcze doświadczenia zawodowego w tenisie. Łączny wymiar zajęć z wykładowcami wynosi 28 godziny, do tego dochodzi studiowanie materiałów dostarczonych przez organizatorów oraz przygotowanie projektów. Absolwenci nie otrzymują licencji PZT, ale ci posiadający umiejętności techniczne i pewne doświadczenie w nauczaniu będą mogli kontynuować naukę podczas kursu instruktorskiego.


Kurs instruktora

Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom opanowania kompetencji (wiedzy oraz umiejętności) niezbędnych do prowadzenia nauki i doskonalenia gry w tenisa we wszystkich grupach wiekowych. W toku zajęć słuchacze nauczą się jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić lekcje tenisa z początkującymi; nabędą umiejętności w zakresie nauczania podstaw taktyki i techniki gry, metodyki nauczania, biomechaniki oraz organizowania zawodów dla graczy w różnym wieku. Słuchacze nauczą się prowadzić zajęcia w wg zaleceń takich programów jak Play and Stay, First Step, Tennis10, TenisXpress, Tennis 11-17 Tennis Programme.


Kurs trenerski (specjalność Trener zawodników początkujących i średniozaawansowanych)

Celem kursu jest opanowanie kompetencji (wiedzy oraz umiejętności) niezbędnych do prowadzenia nauki i doskonalenia gry graczy początkujących i średniozaawansowanych w różnym wieku. Kurs stanowi rozwinięcie Kursu Instruktorskiego. W toku zajęć słuchacze nauczą się jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić lekcje tenisa z zaawansowanymi początkującymi oraz średnio zaawansowanymi. Nabędą wiedzę w zakresie taktyki i techniki gry, metodyki nauczania, biomechaniki oraz organizowania zawodów dla graczy w różnym wieku. Program Kursu odpowiada programowi Międzynarodowej Federacji Tenisowej ITF Coach of Beginner and Intermediate Players Course realizowanemu na całym świecie.

 


Kurs trenerski (specjalność Trener Szkolenia Wyczynowego)

Kurs jest przeznaczony dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą trenującą oraz uczestniczącą w turniejach. Trenerzy tacy analizują, planują i prowadzą trening indywidualny oraz grupowy, a także prowadzą zawodników podczas turniejów oraz obozów tenisowych. Program oraz ocena kompetencji końcowych odpowiadają treści ITF Coach of Advanced Players Course. Podobnie jak pozostałe, kurs ten będzie prowadzony zgodnie z zaleceniami ITF wg nowoczesnego podejścia kompetencyjnego co min oznacza, że obok zajęć formalnych, część materiału będzie realizowana w formie praktyk pod nadzorem oraz pracy samodzielnej, np. projektów. Łącznie słuchacze odbędą 150  godzin pracy z wykładowcami, a dodatkowy wkład pracy własnej wynosi  148 godzin (studiowanie materiałów 35, projekty 63, praktyki pod nadzorem 50 godzin). Tak, więc całkowity nakład pracy wynosi 298 godzin. Absolwent, po zdobyciu adekwatnego doświadczenia może przystąpić do kursu na stopień Trenera Zawodników Wysokiego Wyczynu, z ang. ITF Coaching High Performance Players’ Course.


Kurs trenerski (specjalność Trener Szkolenia Wyczynowego – „Elite”)

Kurs prowadzony we współpracy z ITF. Zgodnie z zaleceniami ITF na podstawie zasady uznania dotychczasowych doświadczeń zawodniczych lub trenerskich, na kurs mogą być przyjęci byli zawodnicy posiadający kiedykolwiek ranking ATP lub WTA, a także trenerzy z udokumentowanym stażem pracy z zawodnikami na poziomie międzynarodowym. Kurs ten zakłada z mniejszej liczby godzin i trwa 10-12 dni.  Wymagania kompetencyjne i egzaminy są takie same jak dla Trenera Szkolenia Wyczynowego.


Kurs trenerski (specjalność Trener Zawodników Wysokiego Wyczynu)

 

Celem kursu jest przygotowanie trenerów do pracy z zawodnikami biorącymi udział w międzynarodowych rozgrywkach ITF/WTA/ATP. Realizowany będzie we współpracy z ITF i przy wsparciu wykładowców zagranicznych o międzynarodowej renomie. 

Materiały szkoleniowe
ukryj
Jeden obowiązujący podręcznik dla instruktorów i trenerów.


Materiały w formie elektronicznej (filmy, prezentacje, książki, materiały do czytania) będą dostępne on –line.

Dodatkowo uczestnicy wszystkich kursów są zobowiązani do pracy samodzielnej np. praktyki lub projekty metodyczne, które dokumentują w formie  tzw. „Workbooków”

Egzaminy
ukryj
1. Kursy instruktorskie: egzamin prowadzony samodzielnie przez dany podmiot szkolący + wizytator z ramienia PZT.

2. Kursy trenerskie: egzamin centralny w Warszawie.


3. Zakres egzaminów:

    wg ITF brak egzaminu dla Animatora, 4-częściowy egzamin dla Instruktora i Trenera

  • prowadzenie 20 min. fragmentu zajęć indywidualnych wg arkusza ITF (załącznik nr 5)
  • prowadzenie 20 min. fragmentu zajęć grupowych wg arkusza ITF (załącznik nr 5)
  • sprawdzian umiejętności gry wg arkusza ITF (załącznik nr 5)
  • umiejętność demonstrowania uderzeń
  • sprawdzian wiedzy teoretycznej (testy z 30 losowanymi, pytaniami zamkniętymi oraz 30 otwartymi spośród bazy pytań obejmującej całokształt w wymaganej wiedzy na danym kursie instruktorskim lub trenerskim)

Zaletą takiej koncepcji jest jej kompleksowy charakter, w tym znacząca rola dwóch pierwszych elementów weryfikujących to, co najważniejsze w pracy szkoleniowca, czyli umiejętność prowadzenia zajęć.


4. Egzamin centralny jest płatny.


5. Egzaminatorami, przeszkolonymi wg standardów PTZ i ITF nie mogą być wykładowcy prowadzący zajęcia z danym kandydatem w ilości większej niż 10% całkowitej objętości kursu.

 

Akredytacja kursów
ukryj
Od momentu wprowadzenia Systemu wszystkie kursy chcące uzyskać akredytację PZT muszą spełniać ściśle określone kryteria zgodnie z wymaganiami ITF.

 
Przepisy przejściowe
ukryj

Trenerzy, którzy ukończą (ukończyli) akredytowane przez PZT kursy w latach 2014-17, uzyskują automatycznie licencje trenerskie PZT.

Trenerzy z dotychczasowymi stopniami instruktorskimi lub trenerskimi będą mogli przedłużać licencje na dotychczasowych zasadach do końca 2017 roku. Jednocześnie będą mogli uzyskać stosowny tytuł specjalności i najnowszą licencję po przedłożeniu krótkiej informacji dotyczącej dotychczasowej kariery zawodowej.

Dokładne zasady w tym zakresie określi Komisja ds. Kształcenia Trenerów PZT.

 

Do końca 2017 wszyscy trenerzy pracujący w klubach zrzeszonych w PZT (bez względu na formę zatrudnienia) powinni posiadać zaktualizowane licencje zgodne z wymaganiami ITF i PZT, rozpoznawalnymi przez te organizacje. 

 

Konferencje i warsztaty trenerskie
ukryj

Co roku Komisja będzie zatwierdzała plan konferencji, warsztatów oraz kursów szkoleniowych.

Plan ten będzie publikowany na stronie PZT/trenerzy.

LOGO