KURSY

Rodzaje kursów
ukryj

Kursy na poszczególne stopnie zawodowe będą prowadzone wg jednolitych, oficjalnych programów PZT. 


Programy oraz ocena kompetencji końcowych wszystkich szkoleń ściśle odpowiadają rekomendacjom ITF i są integralną częścią projektu akredytacji naszego Systemu. Oznacza to rozpoznawanie dyplomów na całym świecie. Zajęcia prowadzone będą zgodnie z nowoczesnym podejściem kompetencyjnym i skupiają się na doskonaleniu praktycznych umiejętnościach przydatnych bezpośrednio w pracy z określonymi grupami tenisistów. Oznacza to, że dominować będą zajęcia praktyczne, a część materiału będzie realizowana w formie praktyk oraz pracy samodzielnej, np. projektów. Realizacja szkoleń wg ww. programów daje gwarancję najwyższego poziomu kształcenia choć wymaga znacznie większych, niż tradycyjne, kompetencji wykładowców i organizatorów. 


Kurs Animatora

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w kompetencje niezbędne do prowadzenia pierwszych, podstawowych zajęć z tenisa z dziećmi do 10 roku życia. W toku zajęć słuchacze nauczą się jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić lekcje tenisa, posiądą podstawową wiedzę w zakresie taktyki i techniki gry, metodyki nauczania oraz organizowania zawodów dla początkujących. Będą umieli stosować podstawowy sprzęt, w szczególności ten przeznaczony do mini tenisa. Program odpowiada ITF Play Tennis Course.

Uczestnikami mogą być wszyscy posiadający pozytywną osobowość i zapał do pracy w tenisie.  Nie jest wymagana umiejętność gry. W kursie mogą uczestniczyć np. nauczyciele szkolni lub inne osoby nie posiadające jeszcze doświadczenia zawodowego w tenisie. Łączny wymiar zajęć z wykładowcami wynosi 28 godziny, do tego dochodzi studiowanie materiałów dostarczonych przez organizatorów oraz przygotowanie projektów. Absolwenci posiadający umiejętności techniczne i pewne doświadczenie w nauczaniu będą mogli kontynuować naukę podczas kursu instruktorskiego.


Kurs Instruktora

Celem kursu jest umożliwienie uczestnikom opanowania kompetencji (wiedzy oraz umiejętności) niezbędnych do prowadzenia nauki i doskonalenia gry w tenisa we wszystkich grupach wiekowych. W toku zajęć słuchacze nauczą się jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić lekcje tenisa z początkującymi; nabędą umiejętności w zakresie nauczania podstaw taktyki i techniki gry, metodyki nauczania, biomechaniki oraz organizowania zawodów dla graczy w różnym wieku. Słuchacze nauczą się prowadzić zajęcia w wg zaleceń takich programów jak Play and Stay, First Step, Tennis10, TenisXpress, Tennis 11-17 Tennis Programme. Program kursu odpowiada programowi ITF Coach of Beginner Players Course (Level 1).


Kurs trenerski - specjalność Trener Szkolenia Podstawowego

Celem kursu jest opanowanie kompetencji (wiedzy oraz umiejętności) niezbędnych do prowadzenia nauki i doskonalenia gry graczy początkujących i średniozaawansowanych w różnym wieku. Kurs stanowi rozwinięcie Kursu Instruktorskiego. W toku zajęć słuchacze nauczą się jak zaplanować, zorganizować i przeprowadzić lekcje tenisa ze średnio zaawansowanymi. Nabędą wiedzę w zakresie taktyki i techniki gry, metodyki nauczania, biomechaniki oraz organizowania zawodów dla graczy w różnym wieku. Program Kursu odpowiada programowi ITF Coach Intermediate Players Course (Level 2).

 


Kurs trenerski - specjalność Trener Szkolenia Wyczynowego

Kurs jest przeznaczony dla osób pracujących z dziećmi i młodzieżą trenującą oraz uczestniczącą w turniejach. Trenerzy tacy analizują, planują i prowadzą trening indywidualny oraz grupowy, a także prowadzą zawodników podczas turniejów oraz obozów tenisowych. Program oraz ocena kompetencji końcowych odpowiadają treści ITF Coach of Advanced Players Course. Podobnie jak pozostałe, kurs ten będzie prowadzony zgodnie z zaleceniami ITF wg nowoczesnego podejścia kompetencyjnego co m.in oznacza, że obok zajęć formalnych, część materiału będzie realizowana w formie praktyk pod nadzorem oraz pracy samodzielnej, np. projektów. Łącznie słuchacze odbędą 150 godzin pracy z wykładowcami. Absolwent, po zdobyciu adekwatnego doświadczenia, może przystąpić do kursu na stopień Trenera Szkolenia Mistrzowskiego, z ang. ITF Coaching High Performance Players’ Course.


Kurs trenerski 
„Elite” - specjalność Trener Szkolenia Wyczynowego


Zgodnie z zaleceniami ITF, na podstawie zasady uznawania dotychczasowych doświadczeń zawodniczych, na kurs mogą być przyjęci byli zawodnicy posiadający kiedykolwiek ranking ATP lub WTA. Kurs ten zakłada zmniejszoną liczbę godzin i trwa 10-12 dni.  Wymagania kompetencyjne i egzaminy są takie same jak dla Trenera Szkolenia Wyczynowego.


Kurs trenerski - specjalność Trener Szkolenia Mistrzowskiego

 

Celem kursu jest przygotowanie trenerów do pracy z zawodnikami biorącymi udział w międzynarodowych rozgrywkach ITF/WTA/ATP. Realizowany będzie we współpracy z ITF i przy wsparciu wykładowców zagranicznych o międzynarodowej renomie. 

Kryteria kwalifikacyjne
ukryj

 

Rodzaj kursu

Liczba  godzin

Kryteria przyjęcia na kurs

wiek

poziom gry

wykształcenie

doświadczenie

niekaralność

Animator

25

16 lat

bez wymogu określonego poziomu gry wg ITN

bez określonego wykształcenia

bez doświadczenia

tak

Instruktor

1051)

18 lat

ITN 6-7

średnie

bez doświadczenia

tak

Trener Szkolenia Podstawowego

1502)

21 lat

ITN 5

średnie z maturą

kurs instruktora3)

1 rok (od ukończenia kursu) udokumentowanej pracy jako instruktor

tak

Trener Szkolenia Wyczynowego

1502)

21 lat

ITN 4

średnie z maturą

2 lata (od ukończenia kursu) udokumentowanej pracy jako instruktor3)

tak

Trener Szkolenia Mistrzowskiego (Coach)

80-100

24 lata

ITN 4

średnie z maturą

kurs Trenera Szkolenia Wyczynowego

2 lata udokumentowanej pracy jako Trener Szkolenia Wyczynowego4)

tak

Trener Przygotowania Motorycznego

TBC

TBC

nie wymagany

średnie z maturą

TBC

tak


1) w przypadku osób, które przystępują do kursu instruktorskiego w okresie do 3 lat od uzyskania uprawnień Animatora, liczba godzin jest obniżona o moduł Animatora (25 godz.)
2) podstawowa (wspólna) liczba godzin na kursie trenerskim wynosi 100; w ramach specjalizacji dodatkowo 50 godz. na Trenera Szkolenia Podstawowego lubTrenera Szkolenia Wyczynowego.
3) nie wymagane dla byłych zawodników z rankingiem ATP/WTA – tzw. Kurs Trenerski Elite
4) nie wymagane dla szkoleniowców posiadajacych stopień instruktora o wybitnym dorobku szkoleniowym - tzw. Kurs Trenerski Elite Master

UWAGA: Warunkiem przystąpienia do kolejnego kursu jest posiadanie ważnej licencji trenerskiej PZT oraz ukończenie kursu akredytowanego przez PZT. Jedynie absolwenci akredytowanych kursów mogą się ubiegać o uzyskanie licencji trenerskiej PZT.

Materiały szkoleniowe
ukryj
Jeden obowiązujący podręcznik dla instruktorów i trenerów.


Materiały w formie elektronicznej (filmy, prezentacje, książki, materiały do czytania) będą dostępne on–line.

Dodatkowo uczestnicy wszystkich kursów są zobowiązani do pracy samodzielnej np. praktyki lub projekty metodyczne, które dokumentują w formie  tzw. „Workbooków”

Egzaminy
ukryj
1. Kursy instruktorskie: egzamin prowadzony samodzielnie przez dany podmiot szkolący + wizytator z ramienia PZT.

2. Kursy trenerskie: egzamin centralny w Warszawie.


3. Zakres egzaminów:

    wg ITF brak egzaminu dla Animatora, 4-częściowy egzamin dla Instruktora i Trenera

  • prowadzenie 20 min. fragmentu zajęć indywidualnych wg arkusza ITF
  • prowadzenie 20 min. fragmentu zajęć grupowych wg arkusza ITF
  • sprawdzian umiejętności gry wg arkusza ITF
  • umiejętność demonstrowania uderzeń
  • sprawdzian wiedzy teoretycznej (testy z 30 losowanymi, pytaniami zamkniętymi oraz 30 otwartymi spośród bazy pytań obejmującej całokształt w wymaganej wiedzy na danym kursie instruktorskim lub trenerskim)

Zaletą takiej koncepcji jest jej kompleksowy charakter, w tym znacząca rola dwóch pierwszych elementów weryfikujących to, co najważniejsze w pracy szkoleniowca, czyli umiejętność prowadzenia zajęć.


4. Egzamin centralny jest płatny.


5. Egzaminatorami, przeszkolonymi wg standardów PZT i ITF nie mogą być wykładowcy prowadzący zajęcia z danym kandydatem w ilości większej niż 10% całkowitej objętości kursu.

 

Konferencje i warsztaty trenerskie
ukryj

Co roku Komisja będzie zatwierdzała plan konferencji, warsztatów oraz kursów szkoleniowych.

Plan ten będzie publikowany na stronie PZT/trenerzy.

LOGO