PRZEWODNIK DLA ORGANIZATORÓW

Przewodnik dla organizatorów kursów
ukryj
1. Złożenie wniosku akredytacyjnego


Termin i opłaty

Wniosek akredytacyjny powinien być złożony minimum 90 dni przed terminem rozpoczęcia kursu.  Złożenie wniosku wiąże się z wniesieniem opłaty akredytacyjnej w dwóch ratach:

- 50% po złożeniu wniosku i otrzymaniu akredytacji,

- 50% po rozpoczęciu kursu.

Uwaga: w przypadku złożenia wniosku akredytacyjnego w terminie krótszym niż 1 miesiąc przed rozpoczęciem kursu opłata akredytacyjna musi być wniesiona w całości i jest wyższa o 50%.

 Wypełnienie wniosku

Wniosek akredytacyjny można pobrać ze strony trenerzy.pzt.pl trenerzy.pzt.pl/1_297/akredytacja-kursu.aspx
We wniosku należy podać:
- pełne dane organizatora (adres, email), które są podstawą do wystawienia oraz przesłania dokumentów finansowych oraz innych oficjalnych informacji,
- rodzaj kursu na jaki jest składana akredytacja,
- miejsce i termin kursu,
- nazwiska wykładowców wraz z wykładaną tematyką (80% treści musza być wykładane przez wykładowców z listy akredytowanych wykładowców PZT) trenerzy.pzt.pl/1_309/akredytowani-wykladowcy-.aspx
- złożenie odpowiednich oświadczeń.

Wniosek powinien być poświadczony podpisem osoby reprezentującej organizatora kursu.

Wniosek (skan) może być przesłany mailowo na adres szkolenia@pzt.pl DW andrzejewski@pzt.pl

 
2. 
Ocena wniosku akredytacyjnego

Wstępna ocena pod względem formalnym jest dokonywana przez Przewodniczącego Komisji ds. Kształcenia. Zgodę na udzielenie akredytacji lub też jej brak wydaje Komisja ds. Kształcenia oraz Doskonalenia Trenerów PZT w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

Uwaga: Komisja może odmówić udzielenia akredytacji w przypadku zalegania przez dany podmiot z opłatami wobec PZT.

 
3. 
Udzielenie akredytacji

Decyzja Komisji jest przekazywana droga mailową organizatorowi natychmiast po jej podjęciu - w przypadku decyzji pozytywnej wraz z fakturą pro-forma – 50% opłaty akredytacyjnej.

UWAGA: za dzień udzielenia akredytacji przyjmuje się datę wpłaty na konto PZT I raty opłaty akredytacyjnej.

Uwaga: w przypadku nie dojścia do skutku kursu, na który została udzielona akredytacja, opłata akredytacyjna nie podlega zwrotowi; 50% tej opłaty może być zaliczone na poczet kolejnego kursu pod warunkiem, że jest on organizowany przez ten sam podmiot oraz na tym samym poziomie kształcenia.

4. Promocja kursu

Przed otrzymaniem akredytacji organizator nie ma prawa do używania logo PZT i ITF Coaching oraz informowania kandydatów o posiadaniu akredytacji na dany kurs.

PZT prowadzi następujące c działania:

- informacja na stronie PZT www.trenerzy.pzt.pl 
- informacja na Facebooku PZT
- dwukrotny mailing do klubów PZT

Uwaga: materiały promocyjne przygotowuje organizator kursu.


 5
Przed rozpoczęciem kursu

UWAGA: w przypadku zmiany terminu rozpoczęcia kursu organizator musi poinformować o tym PZT.

 
6. 
Po rozpoczęciu kursu

Po I sesji organizator jest zobligowany do przesłania do PZT:

- harmonogramu zajęć wraz z terminem egzaminu,

- listę uczestników kursu.

PZT wystawia fakturę za II ratę opłaty akredytacyjnej oraz fakturę za opłatę licencyjną.

 
7. 
Wizytacje

Komisja zgodnie z załączonym harmonogramem ma prawo delegowania na wizytację zajęć oraz egzamin swojego przedstawiciela po wcześniejszym poinformowaniu o tym organizatora. Koszty delegacji pokrywa PZT.

 
8. 
Egzaminy

Po zakończeniu procedury egzaminacyjnej organizator przesyła droga mailową w terminie 7 dni potwierdzony podpisami Komisji Egzaminacyjnej protokół egzaminacyjny.

 
9.
Certyfikaty

PZT w terminie 10 dni po otrzymaniu protokołu egzaminacyjnego przesyła do organizatora Certyfikaty ukończenia kursu, które są podstawa do wystąpienia o licencje PZT.

 

TERMINARZ

 

termin

uwagi

Złożenie wniosku akredytacyjnego

90 dni przed rozpoczęciem kursu

email załącznik 1

Udzielenie akredytacji

7 dni od złożenia wniosku

email

Przesłanie harmonogramu zajęć wraz z terminem egzaminu

po I sesji

email

Przesłanie listy uczestników

po I sesji

email załącznik 2

Przesłanie protokołu egzaminacyjnego

7 dni po egzaminach

email załącznik 3

 

LOGO