KODEKS ETYKI TRENERA

Kodeks Etyki Trenera

Niżej podpisany trener:
1. Zawsze będzie traktował wszystkich swoich podopiecznych z szacunkiem. Będzie uczciwy i konsekwentny w postępowaniu z nimi. Będzie dotrzymywał wszystkich swoich obietnic i zobowiązań, zarówno ustnych jak i pisemnych.
2. Będzie wyrażał swoje opinie i oceny o swoich podopiecznych oraz innych zainteresowanych osobach w sposób wskazujący na dbałość/troskę o ich odczucia i potrzeby. Będzie unikał skrajnie negatywnych ocen i opinii.
3. Będzie uznawał prawo swoich podopiecznych do zasięgania opinii i rady innych trenerów oraz fachowców. Będzie współpracował z innymi specjalistami (np. naukowcami, lekarzami, fizjoterapeutami itd.).
4. Będzie traktował wszystkich swoich podopiecznych w odniesieniu do ich aktywności sportowej w sposób sprawiedliwy, niezależnie od płci, rasy, pochodzenia, potencjalnych możliwości, koloru skóry, orientacji seksualnej, religii, przekonań politycznych, pozycji społeczno – ekonomicznej, bądź jakichkolwiek innych uwarunkowań.
5. Będzie ułatwiał i sprzyjał rozwojowi niezależności podopiecznych oraz ich odpowiedzialności za swoje zachowanie, grę, decyzje i czyny.
6. Będzie włączał podopiecznych w proces podejmowania decyzji, które ich dotyczą.
7. Będzie określał, w porozumieniu z podopiecznymi i innymi osobami, jakie informacje mają charakter poufny oraz będzie szanował tę poufność.
8. Będzie wspierał rozwój klimatu współpracy oraz wzajemnej pomocy wśród swoich podopiecznych.
9. Będzie zachęcał podopiecznych do szanowania siebie nawzajem oraz wymagania od innych szacunku dla swojej wartości jako człowieka, niezależnie od prezentowanego poziomu sportowego.
10. Zawsze będzie stosował odpowiednie metody treningowe, które w dłuższej perspektywie przyniosą im korzyści, a unikał tych, które mogą być szkodliwe.
11. Będzie starał się ustalać/zapewnić swoim podopiecznym takie zestawy zadań/ćwiczeń treningowych, które są odpowiednie di ich wieku, doświadczenia, zdolności oraz cech fizycznych i psychicznych.
12. W pełni świadomy swojej władzy nad podopiecznymi w relacjach trener – zawodnik będzie w kontaktach z nimi unikał jakiejkolwiek seksualnej intymności, która mogłaby się rozwinąć w efekcie wspomnianej zależności.
13. Będzie unikał w kontaktach z podopiecznymi sytuacji, które mogłyby być dwuznacznie interpretowane.
14. Aktywnie będzie występował przeciwko stosowaniu niedozwolonych środków dopingujących, spożywaniu alkoholu i paleniu tytoniu, bądź zażywaniu jakichkolwiek innych zabronionych substancji.
15. Będzie szanował fakt, że cele wypracowane dla zawodnika przez trenera mogą czasami nie pokrywać się z jego (zawodnika) własnymi dążeniami. Dążyć do osiągnięcia jak najwyższego poziomu w oparciu o realistyczne cele i z uwzględnieniem procesów dojrzewania organizmu oraz ogólnego rozwoju podopiecznego.
16. Będzie dostrzegał i akceptował indywidualne różnice pomiędzy podopiecznymi oraz zawsze będzie myślał i działał perspektywicznie, w najlepszym interesie zawodników.
17. Będzie wyznaczał podopiecznym takie zadania, które są dla nich zarówno osiągalne („poprzeczka” ustawiona ani za wysoko ani za nisko) jak i motywujące.
18. Zawsze będzie starał się postępować w sposób godny naśladownictwa, promować pozytywne aspekty sportu w ogóle i tenisa w szczególności, stawiając sobie najwyższe wymagania odnośnie zachowania tym samym przyczyniać się do tworzenia korzystnego wizerunku tenisa jako dyscypliny sportu oraz zawodu trenera.
19. Nie będzie wykorzystywał pozycji trenera dla osiągnięcia celów osobistych, politycznych bądź ekonomicznych kosztem najlepiej pojętego interesu swoich wychowanków.
20. Będzie zachęcał podopiecznych i trenerów do wypracowania i stosowania uczciwych zasad postępowania w kontaktach z innymi ludźmi.
21. Będzie szanował innych trenerów, zawsze postępując w sposób cechujący się kurtuazją i szczerością intencji.
22. Poproszony o objęcie opieki trenerskiej nad zawodnikiem, zadba o to, aby współpraca z poprzednim szkoleniowcem została zakończona w sposób profesjonalny przez samego zawodnika/inne osoby.
23. Będzie akceptował i szanował role sędziów w prowadzeniu zawodów zgodnie z zasada fair play oraz obowiązującymi przepisami.
24. Zna i postępuje zgodnie z przepisami gry w tenisa oraz obowiązującymi normami i zwyczajami, a także zachęca do tego swoich podopiecznych. Będzie akceptował zarówno literę, jak i ducha przepisów.
25. Będzie uczciwy oraz będzie dbał o to, aby jego kwalifikacje i umiejętności były wykorzystywane w sposób właściwy.
26. Będzie otwarty na opinie innych osób oraz chętny do ciągłego uczenia się i rozwoju swojej wiedzy i umiejętności.
LOGO