REGULAMIN LICENCJONOWANIA

Regulamin
ukryj
REGULAMIN
Licencjonowania Trenerów, Instruktorów i Animatorów 
Polskiego Związku Tenisowego

Podstawami prawnymi niniejszego Regulaminu są:
  • art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857)
  • art. 9 lit. i) Statutu Polskiego Związku Tenisowego,
  • Uchwała Zarządu PZT z dnia 11 września 2007 ze zmianami uchwalonymi 11 stycznia 2011, 12 stycznia 2012 oraz 17 listopada 2017.

Rozdział I - Przepisy ogólne

1. Celem licencjonowania trenerów, instruktorów i animatorów jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności  osób prowadzących działalność szkoleniową w tenisie w Polsce.
2. Polski Związek Tenisowy ma wyłączne prawo do wydawania decyzji o przyznaniu wszystkich rodzajów licencji zgodnie z obowiązującym systemem kształcenia i doskonalenia trenerów tenisa PZT.
3. Licencja trenera i instruktora upoważnia do:
a. Prowadzenia kadr narodowych i wojewódzkich.
b. Prowadzenia drużyny klubowej w Drużynowych Mistrzostwach Polski.
c. Prowadzenia zajęć w ośrodkach PZT.
d. Wyjazdów z zawodnikami na turnieje finansowane ze środków PZT.


Rozdział II - Zasady przyznawania licencji

1. Licencje mogą uzyskać:
a. osoby posiadające obecnie uprawnienia trenerskie, instruktorskie lub animatora, 
b. osoby kończące  akredytowane kursy szkoleniowe,
c. Inne osoby na podstawie decyzji Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT.
2. Licencję trenera, instruktora lub animatora przyznaje Polski Związek Tenisowy na wniosek osoby zainteresowanej po otrzymaniu kompletu dokumentów.
3. Licencja wydawana jest na okres 1 roku kalendarzowego. Wyjątek stanowią trenerzy klasy mistrzowskiej, którzy otrzymują licencję bezterminowo.
4. Polski Związek Tenisowy pobiera opłatę za wydanie licencji.
5.     
Wzór licencji stanowi załącznik nr 1.Rozdział III – Warunki i tryb przyznawania licencji

1. Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji musi zarejestrować się na portal.pzt.pl i wypełnić elektroniczny formularz.
2. Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć następujące dokumenty (scany):
a. dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w tenisie;
b. zdjęcie.
3. Momentem nabycia licencji jest:
potwierdzenie wpłaty za licencję przesłane na adres mail danego szkoleniowca oraz wpis na jego profilu o jej posiadaniu - w przypadku dokonania wpłaty w systemie TPO za pomocą portalu płatniczego, 
wpis na profilu szkoleniowca o jej posiadaniu – w przypadku dokonania wpłaty przelewem na konto bankowe PZT. 


Rozdział IV - Zasady przedłużania licencji

1. Licencja przedłużana jest na wniosek zainteresowanego złożony w systemie TPO (portal.pzt.pl/).
2. Licencja przedłużana jest na okres kolejnego roku kalendarzowego.

Rozdział V - Odmowa i tryb pozbawienia licencji

1. Polski Związek Tenisowy może odmówić przyznania licencji, jeżeli osoba ubiegająca się o licencję nie spełniła warunków określonych w rozdziale III pkt.2 Regulaminu.
2. Odmowa przyznania licencji wymaga pisemnego uzasadnienia. 
3. Utrata licencji następuje na skutek:
a. rażącego nieprzestrzegania Statutu i regulaminów PZT oraz Kodeksu Etyki Trenera (załącznik nr 2);
b. nierzetelnego wykonywania zawodu trenera;


Rozdział VI – Zasady i tryb składania odwołań

1. Od decyzji PZT przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Zarządu PZT.
2. Od decyzji Zarządu Polskiego Związku Tenisowego klubowi przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego dla siedziby PZT. 

Rozdział VII – Przepisy porządkowe i końcowe

1. Interpretacja Regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku Tenisowego.
2. PZT prowadzi ewidencję prawomocnych decyzji o przyznaniu, odmowie przyznania i pozbawieniu licencji.
3. Regulamin niniejszy ze zmianami uchwalonymi przez Zarząd PZT w dniu 17 listopada 2017r. wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załaczniki:
1. Wzory licencji
Załącznik nr 1
ukryj
LOGO