REGULAMIN LICENCJONOWANIA

Regulamin
ukryj

REGULAMIN

Licencjonowania Trenerów, Instruktorów i Animatorów

Polskiego Związku Tenisowego

Podstawami prawnymi niniejszego Regulaminu są:

n  art. 13 ust. 2 Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857),

n  art. 9 lit. i) Statutu Polskiego Związku Tenisowego,

n  Uchwała Zarządu PZT z dnia 11 września 2007 ze zmianami uchwalonymi 11 stycznia 2011, 12 stycznia 2012, 17 listopada 2017 oraz 26 stycznia 2024.

 

Rozdział I - Przepisy ogólne 

1.     Celem licencjonowania trenerów, instruktorów i animatorów jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności  osób prowadzących działalność szkoleniową w tenisie w Polsce.

2.     Polski Związek Tenisowy ma wyłączne prawo do wydawania decyzji o przyznaniu wszystkich rodzajów licencji zgodnie z obowiązującym systemem kształcenia i doskonalenia trenerów tenisa PZT.

3.     Licencja trenera i instruktora jest wymagana w przypadku:

a.      Prowadzenia kadr narodowych i wojewódzkich.

b.     Prowadzenia drużyny klubowej w Drużynowych Mistrzostwach Polski.

c.      Prowadzenia zajęć w ośrodkach PZT.

d.     Wyjazdów z zawodnikami na turnieje finansowane ze środków PZT.
 

Rozdział II - Zasady przyznawania licencji

1.     Licencje mogą uzyskać:

a.      osoby posiadające uprawnienia trenerskie, instruktorskie lub animatora,
Uprawnienia zdobyte przed 13 czerwca 2013
Wszystkie osoby, które otrzymały uprawnienia zgodnie z obowiązującym systemem szkolenia trenerów
Ø  absolwenci wyższych uczelni
Ø  uczestnicy kursów zatwierdzonych przez Ministra właściwego ds. kultury fizycznej
Ø  uczestnicy kursów na stopień instruktora rekreacji ruchowej (licencja animatora) – kursy nie wymagały zatwierdzenia przez Ministerstwo

Uprawnienia zdobyte w okresie od 13 czerwca 2013 do 30 grudnia 2017

Ø  absolwenci  specjalizacji instruktorskich i trenerskich oraz kursów organizowanych przez AWF na podstawie Porozumienia z PZT z dnia 26 września 2013 do czerwca 2018
Ø  absolwenci kursów certyfikowanych / akredytowanych przez PZT
Ø  absolwenci kursów nie akredytowanych przez PZT rozpoczętych przed 1 stycznia 2018 po zaliczeniu egzaminów certyfikujących.

Uprawnienia zdobyte po 30 grudnia 2017 (uzyskanie Recognition ITF)

   Ø  absolwenci  specjalizacji instruktorskich i trenerskich oraz kursów organizowanych przez AWF po czerwcu 2018 na podstawie umów pomiędzy AWF, a PZT.

   Ø  absolwenci kursów certyfikowanych / akredytowanych przez PZT organizowanych przez różne podmioty

Uwaga: absolwenci kursów nie akredytowanych przez PZT rozpoczętych po 30 grudnia 2017 w celu otrzymania licencji muszą ukończyć pełny kurs akredytowany

b.     inne osoby na podstawie decyzji Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT.

2.     Licencję trenera, instruktora lub animatora przyznaje Polski Związek Tenisowy na wniosek osoby zainteresowanej po otrzymaniu kompletu dokumentów.

3.     Licencja wydawana jest na okres 1 roku kalendarzowego. Wyjątek stanowią trenerzy klasy mistrzowskiej uzyskanej przed rokiem 2017, którzy otrzymują licencję bezterminowo.

4.     Polski Związek Tenisowy pobiera opłatę za wydanie licencji.

5.     Wzór licencji stanowi załącznik nr 1. 

Rozdział III – Warunki i tryb przyznawania licencji

1.     Osoba ubiegająca się o przyznanie licencji musi zarejestrować się na portal.pzt.pl i wypełnić elektroniczny formularz.

2.     Do wniosku o przyznanie licencji należy dołączyć następujące dokumenty (scany):

a.      dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowych w tenisie;

b.     zdjęcie.

3.       Momentem nabycia licencji jest:

·       potwierdzenie wpłaty za licencję przesłane na adres mail danego szkoleniowca oraz wpis na jego profilu o jej posiadaniu - w przypadku dokonania wpłaty w systemie TPO za pomocą portalu płatniczego,

·       wpis na profilu szkoleniowca o jej posiadaniu – w przypadku dokonania wpłaty przelewem na konto bankowe PZT.  

Rozdział IV - Zasady przedłużania licencji

1.       Licencja przedłużana jest na wniosek zainteresowanego złożony w systemie TPO (http://portal.pzt.pl/).

2.       Licencja przedłużana jest na okres kolejnego roku kalendarzowego.

3.       Przedłużenie licencji jest możliwe po spełnieniu kryteriów zatwierdzanych corocznie przez Komisję ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT.

Rozdział V - Odmowa i tryb pozbawienia licencji

1.     Polski Związek Tenisowy może odmówić przyznania licencji, jeżeli osoba ubiegająca się o licencję nie spełniła warunków określonych w rozdziale II pkt.1 oraz III pkt.2 Regulaminu.

2.     Odmowa przyznania licencji wymaga pisemnego uzasadnienia.

3.     Utrata licencji może nastąpić także na skutek:

a.      rażącego nieprzestrzegania Statutu i regulaminów PZT oraz Kodeksu Etyki Trenera (załącznik nr 2);

b.     nierzetelnego wykonywania zawodu trenera.

Rozdział VI – Zasady i tryb składania odwołań

1.       Od decyzji PZT przysługuje wnioskodawcy odwołanie do Zarządu PZT.

2.       Od decyzji Zarządu Polskiego Związku Tenisowego przysługuje wnioskodawcy skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego właściwego dla siedziby PZT.

Rozdział VII – Przepisy porządkowe i końcowe 

1.       Interpretacja Regulaminu przysługuje Zarządowi Polskiego Związku Tenisowego.

2.       PZT prowadzi ewidencję prawomocnych decyzji o przyznaniu, odmowie przyznania i pozbawieniu licencji.

3.       Regulamin niniejszy ze zmianami uchwalonymi przez Zarząd PZT w dniu 17 listopada 2017r. wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Załącznik nr 1
ukryj
LOGO