PRZEWODNIK DLA ORGANIZATORÓW

Przewodnik dla organizatorów kursów
ukryj

       Złożenie wniosku o udzielenie akredytacji

Termin i opłaty

Wniosek akredytacyjny może być złożony w dowolnym terminie, dotyczy jednak tylko danego roku kalendarzowego. Zasady wnoszenia opłaty akredytacyjnej, jej wysokość oraz druk wniosku akredytacyjnego znajdują się na stronie http://trenerzy.pzt.pl/1_297/akredytacja-kursu.aspx

We wniosku należy podać:
   pełne dane organizatora (nazwa, adres, email), które są podstawą do wystawienia oraz przesłania dokumentów finansowych oraz innych oficjalnych informacji,
   zakres akredytacji: wszystkie rodzaje kursów lub tylko kursy animatora i instruktora,
   nazwiska wykładowców wraz z wykładaną tematyką (80% treści musi być wykładane przez wykładowców z listy akredytowanych wykładowców PZT)      http://trenerzy.pzt.pl/1_309/akredytowani-wykladowcy-.aspx
   złożenie odpowiednich oświadczeń,

Wniosek powinien być poświadczony podpisem osoby reprezentującej organizatora kursu.

Wniosek (skan) należy przesłać mailowo na adres andrzejewski@pzt.pl DW trenerzy@pzt.pl .


Ocena wniosku akredytacyjnego

Zgoda na udzielenie akredytacji jest wydawana przez Dyrektora ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów w terminie 7 dni od otrzymania wniosku.

Uwaga: Dyrektor może odmówić udzielenia akredytacji w przypadku zalegania przez dany podmiot z opłatami wobec PZT.


Udzielenie akredytacji

Decyzja o udzieleniu akredytacji jest przekazywana drogą mailową organizatorowi natychmiast po jej podjęciu. Na jej postawie PZT wystawia odpowiednią fakturę.

UWAGA: za dzień udzielenia akredytacji przyjmuje się datę wpłaty na konto PZT I raty opłaty akredytacyjnej.

Promocja kursu

Po otrzymaniu akredytacji organizator ma prawo do używania logo PZT i ITF Coaching oraz informowania kandydatów na kursy o posiadaniu akredytacji na ich organizację.

PZT prowadzi następujące działania:

- informacja na stronie PZT www.trenerzy.pzt.pl 
- informacja na Facebooku PZT
- mailing do klubów PZT

Uwaga: materiały promocyjne przygotowuje organizator kursu.


Przed rozpoczęciem kursu

Organizator jest zobligowany do przesłania do PZT informacji o przewidywanym terminie i miejscu egzaminu oraz listę uczestników kursu.

UWAGA: w przypadku zmiany terminu i miejsca rozpoczęcia kursu organizator musi poinformować
o tym PZT minimum 7 dni przed zmianą.


Wizytacje

Komisja zgodnie z załączonym harmonogramem ma prawo delegowania na wizytację zajęć oraz egzamin swojego przedstawiciela po wcześniejszym poinformowaniu o tym organizatora. Koszty delegacji oraz wynagrodzenie pokrywa PZT.


Certyfikaty

PZT w terminie do 7 dni po otrzymaniu protokołu egzaminacyjnego przesyła do organizatora Certyfikaty ukończenia kursu, które są podstawą do wystąpienia o licencję PZT.

LOGO