AKREDYTACJA KURSU

Korzyści z akredytacji
ukryj
Korzyści dla organizatorów kursów wynikające z posiadania akredytacji:

- otrzymują od PZT programy kursów
- możliwość korzystania z logo PZT / LTT / ITF Coaching
- licencje PZT dla absolwentów kursu
- uznawanie uprawnień w innych krajach
- informacja na stronie PZT www.trenerzy.pzt.pl
- mailing do klubów PZT
- pomoc metodyczno-organizacyjna Działu Sportu PZT
Zasady akredytacji kursów
ukryj

Akredytacja na organizację kursów szkoleniowych na wszystkie stopnie trenerskie jest przyznawana konkretnemu podmiotowi na okres jednego roku kalendarzowego. Za dzień udzielenia akredytacji przyjmuje się datę wpłaty na konto PZT opłaty akredytacyjnej.

Za kurs posiadający akredytację uważa się ten, który rozpoczął się do dnia 31 grudnia w roku, w którym dany podmiot posiadał akredytację.

Podmiot ubiegający się o prawo do organizowania oraz prowadzenia kursów na poszczególne stopnie trenerskie Polskiego Związku Tenisowego:

·       Zaakceptować zasady i przepisy Systemu Kształcenia i Doskonalenia Trenerów Tenisa PZT.

·       Pisemnie zobowiązać się do prowadzenia kursu według oficjalnego Programu Szkolenia PZT.

·       Ściśle współpracować z Komisją ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT oraz na bieżąco informować o podejmowanych działaniach.

·       Zatrudniać akredytowanych wykładowców PZT do prowadzenia minimum 80% ilości zajęć.

·       Być gotowym na wizytację osoby delegowanej przez Komisję ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów PZT.

·       Przed rozpoczęciem kursu przedstawić jego harmonogram z rozpisaniem na dni szkolenia (miejsce i terminy zjazdów), terminy składania prac zaliczeniowych (projektów), termin egzaminów.

·       Zapewnić odpowiednie miejsce do prowadzenia zajęć. Kort kryty z miejscami do siedzenia może służyć zarówno jako kort, jak i sala wykładowa.

o    sala do prowadzenia zajęć teoretycznych wraz ze sprzętem audiowizualnym

o    1 kort na 6 kandydatów.

·       Jeśli program przewiduje odbywanie praktyk, wykazać powiązania z lokalnymi klubami i związkami tenisowymi, w tym wskazać miejsca odbywania praktyk przewidzianych programem oraz osoby za nie odpowiedzialne.

·       Po zakończonym kursie złożyć protokół końcowy wraz z listą absolwentów uprawnionych do przystąpienia do egzaminu końcowego przez komisją PZT.

·       Uiścić opłaty na rzecz PZT wg Regulaminu Finansowego, w tym:

o   Opłatę akredytacyjną

o   Opłatę licencyjną od każdego uczestnika

o   Opłatę egzaminacyjną od każdego uczestnika egzaminu.

·       PZT może odmówić udzielenia akredytacji w przypadku zalegania przez dany podmiot z opłatami wobec PZT.

·       PZT może cofnąć akredytację w przypadku nie przesłania do PZT odpowiedniej dokumentacji (harmonogram z terminem egzaminu końcowego, lista uczestników, protokół egzaminacyjny) w terminie regulaminowym.

Wysokość opłat z tytułu organizacji akredytowanych kursów oraz zasady ich wnoszenia
ukryj

 

W skład opłat ponoszonych przez podmioty organizujące kursy na rzecz PZT wchodzą:

1)     Opłata akredytacyjna za zgodę PZT na organizację kursów w danym roku w stałej wysokości:

a)    Kursy na stopień animatora oraz instruktora – 4.000 zł netto (słownie: cztery tysiące złotych netto). Opłata wnoszona jednorazowo w pełnej wysokości.

b)    Wszystkie kursy objęte  systemem kształcenia trenerów PZT – 45.000 zł netto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych netto). Opłata wnoszona w dwóch ratach:

60% - po zatwierdzeniu wniosku o udzielenie akredytacji,

40% - do dnia 1 czerwca każdego roku.
UWAGA: 
wyższe uczelnie, które mają podpisane porozumienie z PZT, wnoszą opłatę akredytacyjną za konkretny kurs w wysokości:

               Kurs animatora – 250 zł

               Kurs instruktora – 500 zł

               Kurs trenera – 1000 zł

2)     Opłata licencyjna (zgodnie z Regulaminem finansowym PZT na dany rok):

a.    Kursy płatne – 120 zł (słownie: sto dwadzieścia zł),

b.    Kursy (studia) bezpłatne prowadzone przez AWF (na podstawie porozumienia) – 220 zł (słownie: dwieście dwadzieścia zł).

W opłacie tej zawarta jest opłata za licencję trenerską PZT (120 zł) oraz opłata egzaminacyjna (100 zł). Opłata ta wnoszona jest bezpośrednio do PZT przez zainteresowane osoby  przed przystąpieniem do egzaminu.

Opłatę licencyjną wnosi się na podstawie potwierdzonej przez organizatora listy uczestników:
            dla kursów w systemie zjazdowym w terminie 10 dni po rozpoczęciu kursu,
            dla kursów w systemie ciągłym w terminie 2 dni po rozpoczęciu kursu.

Uwaga: uczestnicy kursów, którzy ukończyli je z wynikiem pozytywnym otrzymują licencję LTT:

·        trener - niezależnie od terminu ukończenia kursu na kolejny rok kalendarzowy.

·        animator i instruktor:

- dla kursów ukończonych w okresie 1.01 – 31.08 – do końca roku,

- dla kursów ukończonych w okresie 1.09 – 31.12 – do końca roku oraz na rok następny.

 

3)     Opłata egzaminacyjna (zgodnie z Regulaminem finansowym PZT na dany rok)

- 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Opłata egzaminacyjna wnoszona jest przez podmiot organizujący kurs na podstawie protokołu egzaminacyjnego w terminie 7 dni po egzaminie.

Opłata egzaminacyjna w przypadku egzaminu poprawkowego wnoszona jest przez uczestnika na 7 dni przed terminem egzaminu, bezpośrednio do PZT.

 

4)     Wynagrodzenie dodatkowe na rzecz PZT od każdego słuchacza kursu w ciągu roku:

a)        Dla kursów animatora i instruktora po 250 zł brutto od osoby powyżej 100 absolwentów rocznie.

b)        Dla kursów trenerskich (wszystkich łącznie niezależnie od specjalności), po 800 zł od osoby powyżej 75 absolwentów rocznie.

c)        Dla kursów trenerów przygotowania sprawnościowego po 400 zł od osoby powyżej 40 absolwentów rocznie

Wynagrodzenie dodatkowe będzie wpłacane na rzecz PZT w terminie do 10-tego grudnia roku, na który została przyznana akredytacja.

 

5)     Opłata za materiały dydaktyczne

Opłata wnoszona jest przez podmiot organizujący kurs na podstawie listy uczestników kursu. Dotyczy jedynie organizatorów kursów instruktorskich. W roku 2021 wynosi 50 zł od osoby.

 

6)     Delegacje i wynagrodzenie egzaminatorów/wizytatorów

Koszty wynagrodzenia oraz delegacji (wg zasad obowiązujących w PZT) ponosi PZT.

Minimalne stawki wynagrodzenia dla egzaminatorów delegowanych przez Komisję ds. Kształcenia i Doskonalenia Trenerów wynoszą:

- Trener Mistrz – 150 zł/h

- Trener Ekspert – 120 zł/h

Wynagrodzenie osoby przeprowadzającej wizytację jest uzależnione od liczby godzin wizytacji, lecz nie więcej niż 5 godzin.

Wynagrodzenie osoby delegowanej na egzamin wynosi:

- egzamin do 10 osób - za 5 godzin pracy

- egzamin >10 osób - za 5 godzin pracy + 75% wysokości opłaty egzaminacyjnej za każdego egzaminowanego od 11 osoby włącznie.

 

Wniosek o akredytację kursu
ukryj
LOGO